امنیت فیزیکی چیست

تعریف امنیت فیزیکی

Featured image

امنیت فیزیکی بر روی حفاظت از افراد، سیستم ها و دارایی های داخلی و خارجی با در نظر گرفتن حق و میزان دسترسی با استفاده از رویه های امنیتی، پرسنل امنیت فیزیکی متمرکز است.

امنیت فیزیکی می تواند با استفاده از سیستم های کنترل دسترسی، موانع، هشدار ها، قفل ها، دوربین های مداربسته و سایر فناوری های پیشرفته امنیتی می باشد.

همچنین در دفترچه راهنمای ارتش شماره 3–19.30 کلیه اقدامات برای محافظت از پرسنل و کنترل دسترسی به تجهیزات، تاسیسات، دارایی ها و اسناد برای محافظت در مقابل جاسوسی، خرابکاری و آسیب رساندن است.